SP 60.13330.2012 Отопление, вентилация и климатизация. Актуализирано издание на SNiP 41-01-2003.

Термини и определения

В този стандарт се използват следните термини със съответните определения:
3.1. биоелуенти

: Замърсители от хора, домашни любимци, птици и др., Като миризма, въглероден диоксид, остатъци от кожа, коса и др.

3.2. вентилация

: Организиран обмен на въздух в помещенията за осигуряване на параметрите на микроклимата и чистотата на въздуха в обслужваната зона на помещенията в допустимите граници.

3.3. естествена вентилация

: Организиран въздушен обмен в помещенията под влияние на топлинно (гравитационно) и / или вятърно налягане.

3.4. механична вентилация (изкуствена)

: Организиран обмен на въздух в помещенията под въздействието на налягане, генерирано от вентилатори.

3.5. външен въздух

: Атмосферният въздух, поеман от вентилационната или климатичната система за подаване в пилотираното помещение и / или навлизане в пилотното помещение чрез инфилтрация.

3.6. подаващ въздух

: Въздух, подаван в помещението от вентилационната или климатична система и влизащ в пилотираната стая поради инфилтрация.

3.6. евакуиран въздух

(изходящ): Въздух, взет от стая и вече не се използва в нея.

3.7. вредни (замърсяващи) вещества

: Вещества, за които са установени максимално допустимата концентрация (ГДК) от санитарните и епидемиологичните власти.

3.8. вредно изхвърляне

: Потоци топлина, влага, замърсители, влизащи в помещението и влияещи негативно на параметрите на микроклимата и чистотата на въздуха.

3.10. допустимо качество на въздуха в помещенията (чистота на въздуха)

: Състав на въздуха, в който, както е определено от властите, концентрацията на известни замърсители не надвишава ГДК и към който повече от 80% от изложените хора нямат оплаквания.

3.11. допустими параметри на микроклимата

: Комбинации от стойности на показатели за микроклимат, които при продължително и систематично излагане на човек могат да причинят общо и локално чувство на дискомфорт, умерено напрежение на терморегулаторните механизми, които не причиняват увреждане или здравословни разстройства.

3.12. миризма

: Усещане, което се появява, когато газове, течности или частици във въздуха засягат рецепторите на носната лигавица.

3.13. инфилтрация

: Неорганизиран поток на въздух в помещението чрез течове в обвивките на сградата под въздействието на топлинно и / или вятърно налягане и / или поради работата на механична вентилация.

3.14. концентрация

: Съотношението на количеството (тегло, обем и т.н.) на един компонент към количеството (тегло, обем и др.) На сместа от компоненти.

3.15. място на постоянно пребиваване на хората в стаята

: Място, където хората престояват повече от 2 часа непрекъснато.

3.16. микроорганизми

: Бактерии, гъби и едноклетъчни организми.

3.17. стаен микроклимат

: Състоянието на вътрешната среда на помещението, характеризиращо се със следните показатели: температура на въздуха, температура на излъчване, скорост на движение и относителна влажност в помещението.

3.18. обслужвана зона (местообитание)

: Пространството в помещението, ограничено от равнини, успоредни на парапета, на височина 0,1 и 2,0 m над нивото на пода, но не по-близо от 1,0 m от тавана с таванно отопление; на разстояние 0,5 м от вътрешните повърхности на външни стени, прозорци и отоплителни уреди; на разстояние 1,0 m от разпределителната повърхност на разпределителите на въздуха.

3.19. локално засмукване

: Устройство за улавяне на вредни и експлозивни газове, прах, аерозоли и пари в местата на тяхното образуване, свързано с въздуховодите на локалните вентилационни системи и като правило е част от технологичното оборудване.

3.20. почистване на въздуха

: Отстраняване на замърсители от въздуха.

3.21. стая без емисии на вредни вещества

: Помещение, в което вредните вещества се изпускат във въздуха в количества, които не създават концентрации, надвишаващи ГДК във въздуха на обслужваната зона.

3.22. стая с постоянно пребиваване на хора

: Стая, в която хората са най-малко 2 часа непрекъснато или общо 6 часа през деня.

3.23. помещения с масов престой на хора

: Помещения (зали и фоайета на театри, кина, заседателни зали, конференции, лекционни зали, ресторанти, фоайета, каси, производствени зали и др.) С постоянен или временен престой на хора (с изключение на спешни случаи) наброяващ повече от 1 човек . на 1 м2 помещения с площ 50 м2 или повече.

3.24. рециркулация на въздуха

: Смесване на въздуха в стаята с външен въздух и подаване на тази смес в тази или други стаи.

SNIP стандарти за жилищни помещения

В процеса на живота на хората в жилищни райони се наблюдава увеличаване на обема на въглеродния диоксид, повишава се температурата и влажността на въздуха. Също така често се усещат неприятни миризми, които са причинени от отлагането на прах върху различни елементи от жилищните помещения.

В този случай е необходимо целият обем въздух, съдържащ вредни вещества, да бъде напълно отстранен от помещението и заменен с чист въздух. Така изискване за вентилация за жилищни помещения предлагат следното настроики:

 1. Процентът на въглероден диоксид във въздуха в помещението трябва да бъде в рамките от 0,07 до 0,1%.
 2. Настаняването трябва да се въведе за един възрастен човек 30-40 кубически метра чист въздух на час, и за дете от 12 до 30 кубически метра.
 3. Стаята не е разрешена температура скача, следователно отклонение от нормалната стойност не трябва да бъде повече от 3-5%.
 4. Влажност също така е необходимо да бъде в рамките на нормалното. Стойностите му обаче са различни за всички стаи в жилищна сграда.

изискванията

Санитарни правила и разпоредби

 1. SanPiN 2.2.4.548-96 "Хигиенни изисквания за микроклимата на производствените помещения" - тези санитарни правила и разпоредби са предназначени да предотвратят неблагоприятните ефекти на микроклимата на работните места, производствените помещения върху благосъстоянието, функционалното състояние, работата и здравето на хората.
 2. SanPiN 2.4.1.3049-13 „Санитарни и епидемиологични изисквания за проектиране, поддържане и организация на режима на работа на предучилищните образователни организации“ - тези санитарни и епидемиологични правила и стандарти са насочени към опазване здравето на децата при изпълнението на образователни дейности , обучение, развитие и подобряване на здравето, грижи и наблюдение в предучилищни организации.
 3. SP 1009-73 "Санитарни правила за заваряване, напластяване и рязане на метали" - тези правила се прилагат за всички видове заваряване, напластяване и термично рязане на метали, използвани в промишлеността и строителството.

Изход

Проектирането и инсталирането на индустриална вентилационна система е много сложен и отговорен процес. Готовата инженерна мрежа трябва да отговаря напълно на строгите правила, залегнали в действащите строителни норми и норми.

От това зависи не само ефективността на неговото функциониране, но и здравето, а може би и животът на служителите. Можете да научите повече за този проблем от видеоклипа в тази статия.

Хареса ли ви статията? Абонирайте се за нашия канал Yandex.Zen

Главна информация

Преди да се определи оптималната скорост на обмен на въздух според SNiP в помещения (жилищни или промишлени), е необходимо да се проучат подробно не само самият параметър, но и методите за неговото изчисляване. Тази информация ще ви помогне да изберете стойността възможно най-точно, която е подходяща за всяка конкретна стая.
Въздушният обмен е един от количествените параметри, характеризиращи работата на вентилационната система в затворени помещения.Освен това се счита за процес на замяна на въздуха във вътрешността на сграда. Този показател се счита за един от най-важните при проектирането и създаването на вентилационни системи.

Има два вида обмен на въздух

:

 1. 1. Естествено. Възниква поради разликата във въздушното налягане във и извън помещението.
 2. 2. Изкуствени. Извършва се с помощта на вентилация (отваряне на прозорци, транци, отвори). В допълнение, тя включва проникването на въздушни маси от улицата през пукнатини в стените и вратите, както и чрез използването на различни климатични и вентилационни системи.

Стойността му се определя не само от SNiP, но и от GOST (държавен стандарт). Набор от мерки, които трябва да бъдат предприети за поддържане на оптимални условия в жилищни апартаменти и офис помещения, зависи от този показател.

Вентилация в апартамента. Какво представлява естествената вентилация в апартамент?

Правила за изчисляване

Повечето от новопостроените сгради са оборудвани със запечатани прозорци и изолирани стени. Това спомага за намаляване на разходите за отопление през студения сезон, но води до пълно спиране на естествената вентилация. Поради това въздухът в помещението застоява, което причинява бързото размножаване на вредните микроорганизми и нарушаване на санитарните и хигиенните стандарти.

Следователно в новите сгради е важно да се предвиди възможността за изкуствена вентилация на въздуха, като се вземе предвид показателят за множественост

ВЪВЕДЕНИЕ

Обменни курсове в помещенията (жилищни или промишлени) зависят от няколко фактора

:

 • предназначението на сградата;
 • броят на инсталираните електрически уреди;
 • топлинна мощност на всички работещи устройства;
 • броят на хората, които са постоянно в стаята;
 • ниво и интензивност на естествената вентилация;
 • влажност и.

Скоростта на обмен на въздух може да се определи по стандартната формула. Той предвижда разделяне на необходимото количество чист въздух, постъпващ в сградата за 1 час, от обема на помещението.

Индустриална вентилация и спестявания

В заключение не би било излишно да кажем няколко думи за момента относно спестяванията в предприятието, които могат да бъдат получени чрез компетентния дизайн на индустриалната вентилационна система. На първо място, това се отнася за системи за рекуперация на топлина. През зимния сезон подобни технически решения позволяват, наред с контрола на микроклимата, значително да се намалят разходите за отопление.

Принципът на работа на рекуператорите се основава на извличането на топлина от отработения въздух, който се отстранява в доста големи количества от производствените халета. Извлечената топлина се прехвърля на чист въздух, който се връща обратно в помещенията. По този начин потоците отработен и свеж въздух не се смесват и топлината, която се отстранява заедно с отработения въздух, не се отделя в атмосферата.

В допълнение, комбинираните индустриални вентилационни системи, оборудвани с модерно високотехнологично оборудване, позволяват спестяване на други елементи от разходите на предприятието. По-специално, автоматизираните системи за управление дават възможност за намаляване на персонала на персонала за поддръжка и комуникация и т.н.

За да поръчате дизайна на вентилационна система в индустриална сграда, свържете се със специалистите на нашата компания. Обадете се на посочения телефонен номер или се свържете с нас по друг удобен за вас начин от предоставените в раздела „Контакти“ на нашия уебсайт.

Стойности за различни сгради

За да могат хората в определена стая да се чувстват възможно най-комфортно, е необходимо да спазват обменните курсове на въздуха, предвидени в строителните норми и правила.Те се различават значително за различните сгради, така че трябва да подходите към избора им с най-голяма отговорност. Само в този случай е възможно да се постигне желаният резултат и да се създадат идеални условия в стаята за намиране на хора.

ВЪВЕДЕНИЕ

За всички жилищни сгради се изисква да се осигури не само изкуствен, но и естествен въздушен поток. Ако един от тях не е достатъчен, тогава е разрешено използването на комбинираната опция. В този случай е необходимо също така да се осигури отстраняването на застоялия кислород. Това може да стане чрез подреждане на вентилационни канали. от следните помещения

:

 • баня;
 • тоалетна;
 • кухня.

Многократността на обмяната на въздух в жилището е посочена в SNiP 2.08.01−89. Според тези норми, индикаторът трябва да е такъв

:

 • Отделна стая в апартамента (спалня, детска стая, игрална зала) - 3.
 • Баня и самостоятелна тоалетна - 25 (при комбинирано подреждане стойността трябва да е 2 пъти повече).
 • Съблекалня и тоалетна в хостела - 1.5.
 • Кухня с електрическа печка - 60.
 • Кухня с газово оборудване - 80.
 • Коридор или фоайе в жилищен блок - 3.
 • Гладене, сушене, пране в хостела - 7.
 • Килер за съхранение на спортно оборудване, лични и битови предмети - 0,5.
 • Машинна стая на асансьора - 1.
 • Стълбище - 3.

Изчисляване на въздушния обмен в котелното (подробен анализ)

В офис центрове

Индексът на обменния курс за административни сгради и офиси е много по-голям, отколкото за жилищни помещения. Това се дължи на факта, че вентилационната и климатична система трябва ефективно да се справят с топлинните емисии, излъчвани не само от работниците, но и от различното офис оборудване. Ако вентилационната система е правилно оборудвана, възможно е да се подобри здравето и производителността на служителите.
Основното Системни изисквания

:

 • филтриране, овлажняване, нагряване или охлаждане на въздуха преди подаването му в помещението;
 • осигуряване на постоянно подаване на достатъчен обем пресен кислород;
 • подреждане на изпускателна и захранваща вентилационна система;
 • използването на оборудване, което няма да създаде много шум по време на процеса на обмен на въздух;
 • най-удобното подреждане на инсталации за удобство при извършване на ремонтни и превантивни мерки;
 • възможност за регулиране на параметрите на вентилационната система и адаптиране на нейната работа към променящите се метеорологични условия;
 • способността да се осигури висококачествен въздушен обмен с минимален разход на енергия;
 • необходимостта от малки размери.

За правилната настройка на климатичната и вентилационната система е необходимо точно да се изчисли множествеността и да се сравни с нормите на SNiP 31-05-2003, които предвиждат такова значение

:

Производствени цехове

Особено важно е да се осигури добър обмен на въздух в промишлени помещения, където хората работят в най-вредните условия. За да се намали отрицателното въздействие върху тяхното здраве, е необходимо да се оборудва правилно вентилационната система и да се изчисли скоростта на обмен на въздух

Общо повлиян от няколко основни фактора

:

Работоспособността на офис служител пряко зависи от вътрешния климат. Според медицински изследвания температурата на въздуха в офиса не трябва да надвишава 26 градуса, докато на практика в сгради с панорамни прозорци и изобилие от оборудване тя може да излезе извън скалата за 30 градуса. В жегата реакцията на служителите е притъпена, умората се увеличава. Студът също влияе върху способността за лоша работа, причинявайки сънливост и летаргия. Липсата на кислород и висока влажност създават непоносими условия за служителите, намалявайки производителността на труда, а оттам и рентабилността на предприятието.

За поддържане на оптимални условия на температура и влажност е инсталирана вентилационна система за офис.

Вентилация на технологични зони

Трябва да се отбележи, че вентилацията на технологичните зони се осъществява от инсталиране на директни вертикални проходни системикоито не трябва да имат завои, преходи и колене, защото в тези области могат да се натрупват вредни, отровни и запалими вещества.

Що се отнася до обменния курс на въздуха, какво вентилационни системи трябва да осигури най-малко четири пъти подаването на въздух и два пъти неговата мощност в сравнение с изчислените показатели.

За пълно съвпадение на данните изисквания, когато проектирате вентилационна система, трябва да се свържете със специализирани инженерингови компании, чиито специалисти ще вземат изцяло предвид вашите нужди и ще осигурят квалифициран краен резултат от своята работа. По този начин можете да запазите цялото си предприятие в безопасност.

Вентилационни стандарти в офис помещения

Офис помещенията трябва да отговарят на климатичните условия, посочени в SanPiN 2.2.4.3359-16. В този случай изчислената температура на въздуха съответства на параметрите, измерени на височина два метра от подовото покритие на мястото, където служителите на компанията отсядат през повечето време. Като първо приближение температурата се определя по формулата:

където t (n.z.) е температурата в долната двуметрова зона в ⁰С; ∆t - температурна разлика (градиент) на 1 m височина, в ⁰С / m; h - височина от пода до тавана в m.

Ако топлината от оборудването не е равна на топлинните загуби, температурният градиент ще бъде няколко градуса.

Скоростта на вентилация се регулира от SanPiN 2.2.2 / 2.4.1340-03. В съответствие с GOST 30494-2011, скоростта на изменение на обема на въздуха е 0,1 m / s

Захранващата вентилация в офисите насърчава притока на въздух в помещенията. Храни се от височина два метра над земята. Въздухът често се пречиства и нагрява или охлажда според нуждите.

Етапи на проектиране на вентилация

Първият етап е проект за предпроектно проучване. Избира се видът на системата, определят се зоните и местата за инсталиране на вентилационни блокове и тръбопроводи. На този етап се изготвя предварителна схема за монтаж и се изчислява прогнозната цена на работата, като се вземат предвид материалите. Етапът завършва с запознаване на клиента с проекта и одобряване на плана.

На втория етап се разработва работна документация въз основа на предварителна документация. Определя се обемът на оборудването, елементите, извършват се точни изчисления на въздуховодите, аеродинамиката, хидравликата и нивото на шума. Чертежите се правят със спецификации и подробности, документацията се предава на изпълнителите.

Централни климатици за вентилация на офиси

ВЪВЕДЕНИЕ

Централните климатици са класифицирани като индустриална климатична технология. Те са инсталирани в съответствие със SNiP и осигуряват вентилация и климатизация на офис помещения. В модула на климатика въздухът се довежда до необходимите параметри на температурата и влажността. Извършва се рециркулация на въздуха (смесване на отпадъци и чист въздух), включително частична рециркулация на въздуха. След обработката въздухът се подава в помещенията чрез системата за въздуховоди.

Предимството на централните системи е липсата на вътрешни модули. В същото време самият климатик е доста обемиста конструкция, която изисква отделно помещение. Въздуховодите също са необходими доста обемни. В същото време температурата в цялата сграда ще се поддържа на същото ниво.

Характеристики на дизайна на индустриални вентилационни системи

Всяка отделна индустриална вентилационна система е проектирана, като се вземат предвид особеностите на използването на помещенията, в които ще бъде внедрена. Така например, в някои видове сгради, настоящите разпоредби забраняват използването на рециркулационни единици, както и вертикални въздуховоди.В други индустриални помещения ускореното движение на въздушни маси с едновременна нужда от чист въздух и т.н. е неприемливо.

Като цяло компетентният дизайн позволява на началните етапи да се вземат предвид всички нюанси на технологичните процеси, изисквания, норми и правила и в съответствие със събраните данни да се избере най-оптималната конфигурация на оборудването. Включително неговите конструктивни характеристики, дължината на каналите, напречното сечение, мощността на инсталациите и други параметри, на базата на които е монтирана системата.

§ 4. Санитарни стандарти за проектиране на вентилация и методи за определяне на въздухообмена

В съответствие със санитарните стандарти всички производствени и спомагателни помещения трябва да се проветряват. В производствените помещения с обем на въздух на работник под 20 m 3 трябва да се осигури вентилация, за да се осигури подаването на външен въздух в размер най-малко 30 m 3 / h за всеки работник, и в помещения с обем над 20 m 3 на работник, най-малко 20 m 3 / h за всеки работник.

В промишлени помещения без фенери и без прозорци подаването на външен въздух на работник трябва да бъде най-малко 60 m 3 / h. В този случай трябва да се спазват нормите на метеорологичните условия, а съдържанието на вредни пари, газове и прах във въздуха на работната зона не трябва да надвишава пределните стойности съгласно санитарните стандарти.

В помещения, в които въздушната среда е замърсена с прах, вредни пари или газове или се наблюдава значително отделяне на топлина, количеството въздух, необходимо за осигуряване на необходимите параметри на въздуха в работната зона, се определя чрез изчисление въз основа на състоянието на разреждане вредни емисии до допустими концентрации или отстраняване на излишната топлина.

При инсталиране на захранваща и изпускателна вентилация във взаимосвързани помещения е необходимо да се осигури определено съотношение между количеството подаден и извлечен въздух, за да се изключи притокът на въздух от помещения с големи емисии на вредни вещества или с наличие на експлозивни газове, пари и прах в помещения с по-малко емисии или в помещения без тези секрети.

Когато се инсталира локална отработена вентилация, количеството отстранен въздух се взема в зависимост от конструкцията на местната изпускателна система, естеството на вредните емисии, скоростта и посоката на тяхното движение. В този случай най-често те се ръководят от определена стойност на скоростта на всмукване на въздух в отворите на локалното засмукване, като го избират така, че да е възможно най-пълното улавяне на вредните секрети.

За местно засмукване, направено под формата на чадъри, заслони, шкафове и камери, скоростта на всмукване на въздух в отворени отвори (отвори) се взема в размер 0,5-0,7 m / s за отстраняване на газове и пари с ниска токсичност (алкохол пари, амоняк и др.) и със скорост 1,2-1,7 m / s за отстраняване на газове и пари с висока токсичност и летливост (ароматни въглеводороди, цианидни съединения, оловни пари и др.). Обемът на отстранения въздух L с използване на локална изпускателна вентилация може да бъде изчислен по формулата L = Fv * 3600 m 3 / h,

където F е площта на долния (отворен) участък на чадъра или отворен отвор, заслон, шкаф, камера в m;

v е скоростта на входящия въздух в този отвор в m / s.

Количеството въздух, изсмукан от отработени вентилационни устройства от абразивни и полиращи машини, се изчислява по формулата L = AD m 3 / h,

където D е диаметърът на кръга в mm;

A - коефициент, равен на. 1.6 за абразивни машини, 2 за полиране и 2.4 за люлеещи се шмиргели.

Въздухът, отстранен чрез локално засмукване, съдържащ прах, отровни газове и вредни пари, трябва да се почисти, преди да бъде изпуснат в атмосферата. Степента на пречистване на емисиите, съдържащи прах, вредни неприятно миришещи вещества, се установява в зависимост от тяхната максимално допустима концентрация във въздуха на работната зона на производствените помещения и по такъв начин, че атмосферният въздух в предприятието да може да се използва за доставка вентилация без предварителна обработка (почистване).

Вентилационно устройство за промишлени комплекси

Задачи

Вентилацията и климатизацията на индустриалните помещения се извършва с помощта на сложни инженерни системи, които освен въздуховодите включват и много допълнително оборудване: вентилатори, филтри, рекуператори, въздушни нагреватели, охладители и т.н.

Независимо от вида на производството, площта на цеховете и нивото на замърсяване на въздуха, вентилационната система трябва да изпълнява следните задачи:

 • осигурете на работниците чист и чист въздух;
 • премахнете праха и неприятните миризми от стаята;
 • филтрирайте вредните примеси, които могат да се образуват по време на определени технологични операции.

За обмен на въздух в промишлени работилници се използва естествена и механична вентилация, проектирана съгласно SNiP 41.01-2003.

На снимката - работилница, оборудвана с модерна вентилационна система

В допълнение към комфортната въздушна среда, проектирането на вентилация на промишлени помещения трябва да преследва целта да създаде приемлива температура за работа. Това е предвидено и от наредбите, уреждащи санитарното състояние на цеховете във фабрики и заводи.

Забележка! При производството на определени видове продукти (например лекарства или петролни продукти) могат да се отделят вещества, опасни за човешкото здраве. В този случай вентилационната система трябва да може да ги отстранява бързо и ефективно.

Принципи на проектиране

Изчисляването на вентилацията на производствената площ трябва да се извършва само от висококвалифицирани инженери. В този случай е необходимо да се вземат предвид естеството на производството, площта на помещенията, броят на работниците, климатичните условия и много други параметри.

Въпреки това, всяка индустриална вентилационна система е изградена около принципите, изброени по-долу:

 1. Всяка вентилационна система се състои от изпускателни и захранващи устройства, въздуховоди и оборудване, което създава комфортен микроклимат в помещението (нагреватели, климатици, стабилизатори на влажност и др.).

Индустриалната вентилационна система е набор от голям брой различни съоръжения

 1. Задължителен компонент на вентилацията на производствените помещения е оборудването, което премахва праха, аерозолите и газовете от въздуха, произтичащи от работата на технологичното оборудване.
 2. Някои индустрии (фармацевтични продукти, високоточна електроника) изискват специални условия на околната среда. В този случай във вентилационната система са включени допълнителни модули (например специални филтри или мощни климатици).
 3. Ръководството с инструкции за някои видове оборудване предвижда зоните на магазините, където могат да се появят опасни за здравето пари, да бъдат оборудвани със специални аспиратори, отделени от общата магазинна мрежа.

Всяко работно място може да бъде оборудвано с лична качулка

 1. Част от всяка система за обмен на въздух са устройства, които извършват санитарен и хигиенен контрол на вентилационните системи в производствените помещения. В зависимост от показанията на определени сензори е свързано допълнително оборудване, което пречиства въздуха или премахва вредните примеси.
 2. При проектирането на индустриални вентилационни мрежи се взема предвид и такъв параметър като цената на тяхната експлоатация. Желателно е горещият въздух, излизащ от стаята, да се използва в топлообменници, а студен въздух за охлаждане на металообработващи машини и друго оборудване.

Сортове

В зависимост от изпълняваните задачи, индустриалната вентилация се разделя на следните видове:

 1. Обща размяна - осигурява обща подмяна на вътрешния въздух. Пример е конвенционален аксиален вентилатор, вмъкнат във вентилационен канал на прозорец или стена. Мощността на оборудването се избира въз основа на напречното сечение и дължината на въздуховода.
 2. Индивидуално (местно) - почиства въздуха директно на работното място.Това е качулка, която премахва вредните примеси, прах, дим и други вещества, които могат да навредят на човешкото здраве.
 3. Спешен случай - използва се за аварийно пречистване на въздуха от дим, газ или други опасни примеси. Изискванията за вентилация на промишлени помещения, използвани само в аварийни случаи, се различават от общите стандарти и няма да бъдат разгледани тук.

Алармената система е проектирана за възможно най-бързото отвеждане на дим

В допълнение, според метода за организиране на въздушния поток, индустриалната вентилация е:

 • естествен;
 • механични.

При естествена схема на вентилация притокът и отвеждането на въздушните маси се извършва поради тягата, произтичаща от разликата в температурата и налягането отвън и вътре в производственото помещение.

Ефективността на такава вентилация се влияе от:

 • разликата в температурите на околната среда извън и вътре в магазина;
 • разликата в атмосферното налягане в областта на пода на производственото помещение и изхода на изпускателния канал;
 • скоростта на движение на въздушните маси по улицата.

Схема на естествена вентилация на производствено помещение

Предимствата на естествената вентилационна система включват ефективност, екологосъобразност и безшумност. При определени метеорологични условия обаче ефективността му рязко спада.

Механичната вентилация е свободна от този недостатък. В допълнение, той може да движи въздушния поток на всяко разстояние по въздуховодите с всякакво напречно сечение и конфигурация. Освен това в този случай е възможно да се инсталира оборудване за нагряване на въздуха, охлаждане, обезводняване, овлажняване, филтриране и т.н.

Най-често използваната комбинация от естествени и механични вентилационни системи.

Стандарти

Нормите за вентилация на промишлени помещения са фиксирани от SNiP 2.04.05-91 и 41-01-2003. Според тези документи вентилационната система трябва да бъде инсталирана във всички производствени помещения без изключение, независимо от тяхното функционално предназначение, площ и брой хора, работещи в тях.

Мощността на оборудването трябва да бъде такава, че да почиства въздуха в помещението възможно най-бързо в случай на дим или отделяне на опасни вещества.

Разработването на проект за индустриална вентилация трябва да се извършва в строго съответствие с действащите нормативни документи

Освен това при проектирането трябва да се вземат предвид следните параметри:

 • функционалността на стаята;
 • квадрат;
 • климатични условия;
 • наличие и количество замърсители;
 • влажност на въздуха;
 • температурата в цеха;
 • пожарна безопасност и така нататък.

Забележка! Основният параметър, който трябва да се вземе предвид, е скоростта на осигуряване на чист въздух на всеки работник.

Тя е равна на 30 кубически метра. метра на час с площ, равна на или по-малка от 40 кв. метри. В големите промишлени комплекси стандартът се увеличава пропорционално.

Когато изчислявате техническите характеристики на вентилационната система, трябва да обърнете внимание и на следните нюанси:

 1. Шумът, излъчван от вентилационната система, не трябва да се откроява на фона на звуци, издавани от металообработващи машини и технологично оборудване, в противен случай ще бъде неудобно да се намирате в работилницата.
 2. Въздухообменната мрежа не трябва да води до допълнително замърсяване на въздуха в производствената зона. Това често се случва, когато отдавна инсталирана система не е периодично почиствана от натрупани там прах и други примеси.

Вентилацията не трябва да бъде източник на замърсяване

Строителни разпоредби

 1. Наборът от правила SP 60.13330.2016 SNiP 41-01-2003. Отопление, вентилация и климатизация "- този набор от правила установява стандарти за проектиране и се прилага за системи за вътрешно топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация в сгради и конструкции.
 2. Набор от правила SP 113.13330 SNiP 21-02-99 "Паркиране на автомобили" - този набор от правила се отнася за проектирането на сгради, конструкции, обекти и помещения, предназначени за паркиране (съхранение) на автомобили, микробуси и други моторни превозни средства.
 3. VSN 01-89 "Ведомствени строителни кодове на предприятие за обслужване на автомобили" - са предназначени за разработване на проекти за изграждане на нови, реконструкция, разширяване и техническо преоборудване на съществуващи предприятия. (просрочен)
 4. Наборът от правила SP 56.13330.2011 "SNiP 31-03-2001. Индустриални сгради "- този набор от правила трябва да се спазва на всички етапи от създаването и експлоатацията на индустриални и лабораторни сгради, работилници, складови сгради и помещения.
 5. Наборът от правила SP 54.13330.2016 "SNiP 31-01-2003. Жилищни многостайни сгради "- този набор от правила се отнася за проектирането и изграждането на новопостроени и реконструирани многостайни жилищни сгради.
 6. Наборът от правила SP 118.13330.2012 „SNiP 31-06-2009. Обществени сгради и съоръжения "- този набор от правила се прилага за проектирането на нови, реконструирани и основно ремонтирани обществени сгради.
 7. Наборът от правила SP 131.13330.2012 „SNiP 23-01-99. Строителна климатология "- този набор от правила установява климатични параметри, които се използват при проектирането на сгради и конструкции, отоплителни, вентилационни и климатични системи.
 8. SNiP 2-04-05-91. Отопление, вентилация и климатизация "- тези строителни норми трябва да се спазват при проектирането на отопление, вентилация и климатизация в сгради и конструкции.
 9. SN 512-78 "Инструкции за използване на сгради и помещения за електронни компютри" - изискванията на тази инструкция трябва да бъдат изпълнени при проектиране на нови и реконструирани сгради и помещения за разполагане на електронни компютри.
 10. ONTP 01-91 "Общосъюзни норми на технологично проектиране на автомобилни транспортни предприятия" - трябва да се спазват при разработването на технологични решения за проекти за изграждане на нови, реконструкция, разширение и техническо преоборудване на съществуващи предприятия, сгради и съоръжения предназначени за организиране на междусменно съхранение, поддръжка (TO) и текущ ремонт (TR) на подвижния състав.
 11. SNiP 31-04-2001. Складови сгради "- трябва да се спазват на всички етапи от създаването и експлоатацията на складови сгради и помещения, предназначени за съхранение на вещества, материали, продукти и суровини.
 12. Кодекс на практиката SP 7.13130.2013 „Отопление, вентилация и климатизация. Изисквания за пожарна безопасност. " - използвани при проектирането и монтажа на отоплителни, вентилационни и климатични системи, димна вентилация.
 13. SNiP 31-05-2003. Обществени сгради за административни цели "- съдържа правила и разпоредби за група сгради и помещения, които имат редица общи функционални и пространствено-планировъчни характеристики и са предназначени предимно за умствена работа и непроизводствени области на дейност.
 14. Кодекс на правилата SP 252.1325800.2016 „Сгради на предучилищни образователни организации. Правила за проектиране "- този набор от правила се прилага за проектирането на новопостроени и реконструирани сгради на предучилищни образователни институции.
 15. Наборът от правила SP 51.13330.2011 "SNiP 23-03-2003. Защита от шум “- този набор от правила установява нормите на допустимия шум в териториите и в помещенията на сгради за различни цели.

Проектна документация

Резултатът от работата по проекта е, наред с други неща, набор от документи, който включва следните компоненти:

 • Обща схема на вентилационната система.
 • Схема на свързване на вентилационната система към сградната конструкция.
 • Подробни чертежи на отделни възли и секции на комуникация.
 • Спецификации на материали и оборудване за закупуване и инсталиране на системата.
 • Аксонометрични диаграми с бележки за въздушния поток и други необходими параметри.
 • Списък на препоръчаното допълнително оборудване, насочено към подобряване на ефективността на индустриалната вентилация.

Съвременните системи за разработка също така позволяват на клиента да осигури визуална визуализация на вентилационната система, включително за да покаже как ще функционират отделните й блокове, както и цялата система като цяло.

Климатични блокове в комбинация с VRF системи за офиса

На големи площи инсталирането на въздуховодно оборудване е трудно, поради което поддръжката на големи сгради се извършва от захранващи и изпускателни вентилационни блокове за офиси в комбинация с чилър-вентилаторни конвектори и VRF системи.

Капацитетът на такова оборудване може да достигне 60 хиляди кубически метра на час. Вентилационното и климатичното оборудване е инсталирано на покрива на сградата или в отделни помещения.

Инсталацията се състои от много модули, които се сглобяват в зависимост от нуждите на предприятието и като се вземат предвид нормите за вентилация на офисите. Комплектът може да включва:

 • камера на вентилатора;
 • рекуператор;
 • абсорбатор на шум;
 • смесителна камера;
 • блок с филтри.

VRF- е многозонова климатична система, способна да поддържа микроклимата на цяла сграда. Възможно е да се разграничи температурата в различните помещения. Във всяка стая е инсталиран вътрешен модул, който поддържа температурата в определените граници. Няма температурни промени, типични за битовите климатици. Вътрешните модули могат да бъдат от всякакъв тип (под, касета, таван).

Чилърът загрява или охлажда хладилния агент етилен гликол. Който се подава към топлообменника - вентилаторен блок с принудително движение на въздуха. Вентилаторните конвектори са разположени директно в офис помещенията. За да се движи охлаждащата течност с дадена скорост, системата е допълнена от помпена станция. Много офиси и зали могат да бъдат свързани към една схема за вентилация и климатизация. И не всички наведнъж, а с необходимостта.

Изисквания към вентилационното оборудване

Нека приемем, че всички норми и параметри са в съответствие с необходимите. Но в същото време над леглото ви виси огромен климатик и за почистване на системата трябва да се обадите на цял екип с оборудване, което едва се побира в апартамента.

Съгласете се, в тази ситуация ще помислите сто пъти дали чистият въздух е толкова важен или можете да се справите с вентилационните отвори.


Отдушникът е най-популярният метод за естествено проветряване на помещения. Не всички стаи обаче ги имат и те не са от значение при всяко време. За студения сезон в някои случаи по-подходяща е вентилационната система на захранващия канал с отопление

Някои наематели на жилищни сгради често се оплакват от масивна вентилационна система, минаваща през цялата стая и, разбира се, това е грешно и трябва да бъде коригирано, ако е технически осъществимо.

Следователно има и архитектурни, външни и експлоатационни изисквания.

Например:

 1. Така че, в някои случаи е строго забранено да се инсталират климатични устройства на предната част.
 2. Оборудването не трябва да заема твърде много място, всичко трябва да бъде обвързано до минимум.
 3. Малка инерция на системата.
 4. Инсталирането и сглобяването са възможно най-опростени.
 5. Работа - устройствата трябва да осигуряват лесно управление и възможно най-ниска поддръжка с ремонт и подмяна на оборудване.
 6. За пожарна безопасност е необходимо да се осигури допълнителна защита под формата на огнеупорни клапани.
 7. Инсталирана е допълнителна защита за защита от вибрации и шум.
 8. Взаимно инсталиране на 2 климатика, така че в случай на повреда 1, вторият може да осигури поне 50% от обмена на въздух.
 9. Освен това системите за вентилация и климатизация трябва да съответстват на икономическите възможности както по отношение на самото оборудване, така и на разходите за тяхната поддръжка / експлоатация.

Вентилационната система може да бъде естествена, принудителна или смесена. Ако естественият въздушен обмен не осигурява правилните норми, той се развива с механичен тласък.


Захранваща система - дизайн или вид обмен на въздух за вентилация, поради което има приток на чист въздух. Изпускателна система - конструкция, през която излиза отработеният въздух

Благодарение на точните изчисления вече на етапа на проектиране можете да разберете коя схема ви е необходима за определена стая. Освен това тя се регулира от отделни разпоредби.

Изборът на схема за вентилация и климатизация зависи от:

 • вид и предназначение на сградата / помещенията;
 • броя на етажите в сградата;
 • наличието на възможност за отделяне на вредни вещества;
 • опасност от пожар.

Скоростта на обмен на въздух се определя от SP и VSN и също се определя чрез изчисления.

Най-често за повечето видове сгради естествената вентилация без използване на механична индукция отговаря на всички нормативни изисквания.

Ако обаче тя не се справи, няма начин да се установи вентилация или най-студената петдневна седмица в региона представя слани под -40 градуса, предвиждат се изкуствени методи.


Вентилационната система обикновено се проектира още преди изграждането на сградата, като се отчита нейното предназначение. Ако сградата обаче има универсален характер на употреба, като например отдаване под наем за различни офиси, търговски площи, трябва да настроите системата за конкретен случай.

Всъщност вентилацията е необходима, за да се осигури комфортен микроклимат. Какво можем да кажем за сградите, в които живеят и работят хора, които се нуждаят от чист въздух.

Документирани за качеството на обмена на въздух, следните типове сгради са разделени:

 • жилищни и общежития с помещения за различни цели;
 • административни, изследователски;
 • образователни, включително училищни, предучилищни, интернатни училища;
 • медицинско направление;
 • битови услуги;
 • на дребно;
 • различни културни и развлекателни съоръжения - цирк, кино, театър, клуб.

Всяка има свои собствени регулаторни таблици с подробна индикация за това какъв вид вентилация трябва да осигури качествената вентилация.

Но първо, нека да разгледаме разпоредбите.

Курсове на обмен на въздух в промишлени помещения

ВЪВЕДЕНИЕ
Местна система за доставка в производство
За сгради от индустриален тип е предвидена система за обменна вентилация, чието изчисляване се извършва въз основа на условията на конкретно производство и наличието на определено количество:

 • топлина;
 • течност или кондензат;
 • вредни частици.

Ако в помещението има оборудване с емисии на газ или пари, размерът на необходимия въздушен обмен се изчислява, като се вземат предвид емисиите:

 • от това оборудване;
 • положени комуникации;
 • предоставени фитинги.

Всички необходими показатели са включени в техническата документация на помещението, в противен случай данните се вземат от действителните параметри. Това изчисление се регулира от VSN21-77 и съответния SNiP.

Нормативни документи за изчисляване на обмен на въздух

Скоростта на обмен на въздух на комуникационната система на аспиратора се формира въз основа на данни за индустриална безопасност и регламентирани санитарни стандарти. Обменният курс на въздуха се определя за конкретна стая на индивидуална основа, според изчислената информация в проекта.

В SNiP, TB и специализираните норми за всеки специфичен отрасъл на промишлеността и промишленото проектиране и строителство се дава различна информация за честотата на въздушния обмен (почасово). Всички стойности са дадени в зависимост от вида на индустриалните помещения:

 • допълнителни помощни помещения;
 • работещи магазини.

Така че, в съответния SNiP се регулират характеристиките на числовите стойности (изчислени) за помощни помещения от производствен тип.

Също така стойностите на обменния курс на въздуха се въвеждат в SNiP P-92-76, за вторични сгради.

При постоянно образуване на токсични газове в пространството на индустриалната зона и увеличаване на степента, максималната предписана стойност се приема като степен на множественост за всеки вид неблагоприятни промишлени опасни емисии.

Така че, като разполагате със стойността на общия обем на помещението (m3) и скоростта на обмен на въздух, използвайки прости математически формули, можете да изчислите необходимия обем входящ въздух за определена зона на час.

L = n * S * H, Където:

L - необходима производителност m3 / h; н - честотата на въздушния обмен; С - площ на стаята, м2; З. - височина на помещението, m.

Вентилационни стандарти в складовете

Складовете са сгради, предназначени да съхраняват определени стоки и товари. А периодите на съхранение на съдържанието на склада до голяма степен зависят от неговия микроклимат - температура, подвижност на въздуха и влажност.

Използват се комбинирани и принудителни вентилационни системи в зависимост от характеристиките на складовото съдържание. Вентилацията в склада трябва напълно да замести въздуха за един час - това е кратно на едно.

За складове, в които се съхраняват бензин, керосин, масла и летливи вещества, а персоналът е там временно, кратността е 1,5-2, ако е постоянна - 2,5-5.

Складове с бутилки с втечнени газове и нитро лакове - 0,5, когато хората временно са в него. В складовете за съхранение на запалими течности множеството, когато хората са временно там, е 4-5, временните - 9-10. В помещенията за съхранение на токсични вещества почасовата честота е 5, докато временно.

Основните критерии за висококачествен въздушен обмен

Комфортът на хората, които живеят / работят или са на закрито, зависи от няколко основни фактора. Това са температура, качество, скорост на движение и влажност на въздуха. Всички те могат да се регулират чрез вентилация и климатизация, като по този начин се задават параметрите на комфорт.

Изискванията към тях са залегнали в редица различни документи, това са съвместни предприятия, GOSTs, санитарни стандарти. Те регулират въздушния обмен според оптимални и приемливи критерии.

Оптималните параметри са препоръчителните норми за най-благоприятно качество на обмен на въздух за човек за всички фактори наведнъж.


Всички къщи трябва да имат вентилационна система. В някои случаи е достатъчно да се ограничим до изпускане / приток, а някои къщи изискват (или по искане на собствениците) инсталирането на множество конструкции за поддържане на оптимален микроклимат

Допустимите параметри са минималните задължителни стандарти, те са разрешени, ако оптималните по някаква причина не могат да бъдат организирани, например, свързани с технически възможности или бюджетни такива.

Санитарните стандарти също предписват стандарти за вентилация и климатизация - чистота на въздуха, ограничение на шума и изчисления за количеството въздух за всеки човек в стаята. Съответно, вентилационните и климатичните системи, инсталирани в стаята, трябва да отговарят на посочените стандарти.

Каналните вентилатори или различни устройства се използват за подаване на въздух в помещението. Така се извършва естествен или механичен приток. Дизайнът може да включва системи за филтриране, отопление на входящия въздух, например нагреватели и др.

Изисквания за вентилация на офиса

Вентилацията на офис сграда трябва да отговаря на следните изисквания:

 • осигуряване на приток на чист чист въздух;
 • отстраняване или филтриране на отработения въздух;
 • минимално ниво на шум;
 • наличност в управлението;
 • ниска консумация на енергия;
 • малък размер, способността хармонично да се впише в интериора.

Преди използваните системи за естествена вентилация в офисите днес не са в състояние да осигурят условия, регулирани от санитарните стандарти. Естествената вентилация не може да се контролира, нейната ефективност силно зависи от параметрите на въздуха отвън. През зимата този метод заплашва с охлаждане на стаята, а през лятото с течение.

Широко използван при изграждането на офис сгради, модерни херметически затварящи се прозорци и врати, непрекъснатото панорамно остъкляване предотвратява преминаването на въздух отвън, причинявайки неговата стагнация и влошаване на благосъстоянието на хората.

Всички изисквания за вентилация на офис помещения са посочени в SanPiN (Санитарни правила и норми) 2.2.4.

Според документа влажността в помещенията трябва да бъде:

 • при температура 25 градуса - 70%;
 • при температура 26 градуса - 65%;
 • при температура 27 градуса - 60%.

Следните стандарти за вентилация са разработени в офисите, като се отчита предназначението на помещенията, в кубични метри на час на човек:

 • офис на мениджъра - от 50;
 • конферентна зала - от 30;
 • прием - средно 40;
 • заседателна зала - 40;
 • кабинети за персонала - 60;
 • коридори и фоайета - най-малко 11;
 • тоалетни - от 75;
 • стаи за пушачи - от 100.

Вентилацията на SanPiN на офис помещенията също регулира скоростта на въздуха от 0,1 m / s, независимо от сезона.

По правило вентилацията на малки офис помещения се осъществява с помощта на няколко. Ако през горещия сезон захранващата вентилация на офиса не е в състояние да понижи температурата на въздуха под 28 градуса, се изисква допълнителна климатизация.

Ако общата площ е не повече от 100 кв. метра и има 1-2 тоалетни, в офиса е разрешена естествена вентилация през вентилационните отвори. Доставка и изпускателна вентилация се инсталира в офиси със средни и големи размери.

SNIP вентилация на промишлени помещения

Има следните разновидности:

 1. Процесът на отстраняване на прах и газове от работната зона, които са неразделен фактор в работата на оборудването, се нарича аспирация.
 2. За стабилно и пълно запълване на помещението с въздух, както и пълно отстраняване на замърсени въздушни маси, се използва захранваща и изпускателна вентилационна система.
 3. Процес на отстраняване на дим в случай на пожар или топене на оборудването и / или отделните му части, това ще помогне да се избегне отравяне с въглероден окис на служители и специалисти. Този процес се нарича извличане на дим.
 4. Трябва да се осигури чистота въздушни маси във всички използвани помещения.

Що се отнася до технологичното оборудване и средствата за принудителна вентилация, те са различни за всяка работна зона. Но основният критерий осигуряване на правилата на SNIP е предотвратяването на многократна рециркулация на въздушни маси между помещенията, т.е. всяка стая трябва да бъде оборудвана със системи за приток и изтичане на въздух; тя не трябва да тече последователно от една стая в друга, тъй като въздушната маса може да съдържа газообразни продукти.

Те могат да причинят пожари или експлозии и могат значително да повишат температурата или влажността в помещението.

работна стая

Компоненти за вентилационни системи за офис

ВЪВЕДЕНИЕ

Подаването на въздух до помещението и отстраняването му се извършва чрез системата за въздуховоди. Каналната мрежа съдържа директно тръби, адаптери, сплитери, завои и адаптери, както и дифузори и разпределителни решетки. Диаметърът на въздуховодите, съпротивлението на цялата мрежа, шумът от работата на вентилацията и мощността на инсталацията са тясно взаимосвързани. Ето защо за оптимална вентилация в процеса на проектиране е необходимо да се балансират всички показатели. Това е трудна работа, която само професионалистите могат да свършат правилно.

Въздушното налягане се изчислява, като се вземе предвид общата дължина на въздушните канали, разклонението на мрежата и площта на напречното сечение на тръбата. Мощността на вентилатора се увеличава с голям брой преходи и разклонения.Скоростта на въздуха в офис вентилационните системи трябва да бъде около 4 m / s.

Решетки за всмукване на въздух

Инсталиран там, където въздухът навлиза във вентилационния канал от улицата. Решетките предпазват от навлизане на насекоми, гризачи и валежи от тръбата. Изработени от пластмаса или метал.

Въздушни клапани

Предотвратява издухването на вятъра, когато вентилационната система е изключена. Често към клапана се подава електрическо задвижване, контролирано от автоматика. За да се спестят пари, се използват ръчни задвижвания. Тогава пружинен възвратен клапан или "пеперуда" е в непосредствена близост до клапана, за да се изключат изходите на вентилационния канал за цялата зима.

Въздушен филтър

Почиства подаващия въздух от прах. Като правило се използват груби филтри, които задържат до 90% от частиците с размер 10 микрона. В някои случаи той се допълва с фин или изключително фин филтър.

Нагревател

Използва се за отопление на външния въздух през зимата, може да бъде електрически или воден.

Електрическите нагреватели имат някои предимства пред бойлерите:

 • просто автоматично управление;
 • по-лесно за сглобяване;
 • не замръзва;
 • лесен за поддръжка.

Основният недостатък

- висока цена на електричеството.

Водонагревателите работят на вода с температура 70 - 95 градуса. Недостатъци:

 • сложна система за автоматично управление;
 • обемиста и сложна смесителна верига;
 • смесителната верига изисква специални грижи и надзор;
 • може да замръзне.

Но при правилна експлоатация той осигурява значителни икономии на разходи в сравнение с електрически нагревател.

Фенове

Един от най-важните компоненти на цялата вентилационна система. Основните параметри при избора: производителност, налягане, ниво на шум. Има радиални и аксиални видове вентилатори. За мощни и разклонени мрежи за предпочитане са радиалните вентилатори. Аксиалните са по-продуктивни, но издават слаб натиск.

Ауспух

Инсталиран след вентилатора за потискане на шума. Основният източник на шум в офис вентилационната система са лопатките на вентилатора. Пълнежът на шумозаглушителя обикновено е минерална вата или фибростъкло.

Разпределителни решетки или дифузори

Инсталиран на изхода на въздуховода към помещенията. Те са видими, поради което трябва да се впишат във вътрешността и да осигурят разпространението на въздушните потоци във всички посоки.

Система за автоматично управление

Следи работата на вентилационното оборудване. Обикновено се инсталира в електрическо табло. Стартира вентилатори, предпазва от замръзване, уведомява за необходимостта от почистване на филтри, включва и изключва вентилатори и нагреватели.

Етапи на монтаж на индустриални вентилационни системи

По същия начин, както и проектирането, монтажните работи по подреждането на индустриални вентилационни системи се извършват съгласно определен алгоритъм. Неговата подготовка и одобрение е неразделна част от дизайна. Също така етапите, определени от разработчика, трябва да бъдат съгласувани с клиента. Това е особено важно в случаите, когато индустриалната вентилация е инсталирана в работещо предприятие и дългите престои в работата му по очевидни причини са нежелателни.

Най-общо алгоритъмът за инсталиране на индустриални вентилационни системи е както следва:

 1. Подготвителният етап включва изпълнението на грубата работа, необходима за инсталирането на основното вентилационно оборудване и неговите помощни компоненти.
 2. Монтаж на основно оборудване - вентилатори, сензори, шумоизолационни и вибрационно-изолационни материали.
 3. Монтаж на вентилационни канали - окабеляване на комуникационни мрежи, свързване на инсталираното оборудване в една добре координирана система.
 4. Електрически работи - свързване на електрическо оборудване, окабеляване, включително слаб ток и сигнал.
 5. Монтаж на станция за управление и автоматизация.
 6. Тестово стартиране на системата.
 7. Работа по настройка.
 8. Обучение на персонала, отговорен за работата на вентилационната система.
 9. Брифинг в случай на извънредни ситуации.
 10. Доставка на съществуващата вентилационна система на клиента.

Рейтинг
( 2 оценки, средно 4 на 5 )

Нагреватели

Фурни